CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2024 09:22

Một doanh nghiệp ở Long An thưởng Tết Nguyên đán 2024 gần 5,7 tỷ đồng/người

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, qua báo cáo rà soát tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2024, có 603 doanh nghiệp báo cáo tiền thưởng với 50.110 lao động. Theo đó, mức tiền thưởng bình quân 1 triệu đồng/người; mức cao nhất là 6 triệu đồng/người; mức thấp nhất 100 nghìn đồng/người đối với người lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng.

Theo đó,  mức tiền thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cao nhất là 5,686 tỷ đồng cho vị trí quản lý là của một doanh nghiệp vốn FDI Nhật Bản trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Mức tiền thưởng bình quân của doanh nghiệp này là 7 triệu đồng/người; mức thấp nhất là 500 nghìn đồng/người với người lao động mới vào làm việc dưới 12 tháng.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thu nhập tiền lương bình quân năm 2023 của các doanh nghiệp ở Long An đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 1,22% so với năm 2022.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thu nhập tiền lương bình quân năm 2023 của các doanh nghiệp ở Long An đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 1,22% so với năm 2022.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thu nhập tiền lương bình quân năm 2023 của các doanh nghiệp ở Long An đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 1,22% so với năm 2022.

Thu nhập tiền lương bình quân năm 2023 đạt 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 1,22% so với năm 2022. Trong đó, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 20 triệu đồng/tháng; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 8,7 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh đạt 7,8 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp FDI đạt 8,3 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất trả cho người lao động của công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 59,3 triệu đồng/người; công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước là 27 triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 76 triệu đồng/người; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 441 triệu đồng/người.

PHA LÊ

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh