THỨ TƯ, NGÀY 17 THÁNG 07 NĂM 2024 08:47

Hà Tĩnh: Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" là việc làm thường xuyên

          Nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người có công

Tôn vinh, tri ân công lao to lớn và thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công là đạo lý, tình cảm thiêng liêng và trách nhiệm to lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội. Đảng và Nhà nước luôn coi công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. 76 năm qua, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành, triển khai thực hiện; đối tượng hưởng chính sách được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện.

Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh luôn xác định công tác Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về chăm sóc NCC trên địa bàn tỉnh.

Với lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhớ công lao to lớn của những người con ưu tú anh dũng hy sinh, hiến dâng một phần xương máu cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội tại Hà Tĩnh, công tác chính sách liên quan người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đời sống vật chất và tinh thần của NCC ngày càng nâng cao.

Chăm sóc sức khoẻ gia đình chính sách là việc làm thường xuyên

Chăm sóc sức khoẻ gia đình chính sách là việc làm thường xuyên

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh luôn nỗ lực, cố gắng chăm sóc NCC với cách mạng, với ý thức chăm sóc người có công không chỉ là bổn phận, là đạo lý, trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người. Luôn phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Được biết, để đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự nỗ lực của Ngành LĐ-TB&XH từ tỉnh tới huyện, tới xã. Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua, Đảng và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng.

Cùng với cả nước, thời gian qua, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ hệ thống các chính sách nhằm tôn vinh và đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của người có công với cách mạng.  Cùng với thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành các chủ trương, nghị quyết với cách làm quyết liệt, sáng tạo để chăm lo cuộc sống cho gia đình chính sách, nhờ đó đến nay không còn đối tượng người có công thuộc diện hộ nghèo.

            Phong trào Đên ơn đáp nghĩa lan toả và sâu rộng.

Cùng với thực hiện tốt các chính sách của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ban hành các chủ trương, nghị quyết với cách làm quyết liệt, sáng tạo để chăm lo cuộc sống cho gia đình chính sách, nhờ đó đến nay không còn đối tượng NCC thuộc diện hộ nghèo. Bên cạnh thực hiện tốt các chính sách ưu đãi với NCC, thời gian qua, các cấp, ngành trong toàn tỉnh đã tổ chức vận động toàn dân thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa các nguồn lực để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” lan tỏa sâu rộng, góp phần chăm lo cuộc sống cho NCC với cách mạng.        

Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã khẳng định rõ việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, ngày càng chăm lo tốt hơn cuộc sống của NCC. Bởi vậy, trước hết cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với NCC và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và các hoạt động tri ân thiết thực đối với NCC. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thương binh - liệt sỹ và NCC; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng, trình ban hành các cơ chế, chính sách đối với NCC với cách mạng; tích cực hỗ trợ NCC bằng các việc làm cụ thể, thiết thực nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần NCC.

Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc, là hoạt động thường xuyên, phát huy được sức mạnh của cộng đồng chăm lo gia đình có công với nước. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Tĩnh đã luôn nỗ lực, cố gắng chăm sóc NCC với ý thức không chỉ là bổn phận, đạo lý, là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự với các cấp, ngành, tổ chức xã hội và người dân. Nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia phong trào phụng dưỡng MVNAH, tặng nhà tình nghĩa, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa".

             Huy động mọi nguồn lực cho công tác chăm sóc Người có công

Công tác chăm sóc NCC đã được triển khai thực hiện thường xuyên, sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều việc làm cụ thể, hình thức phong phú, sáng tạo. Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được toàn xã hội quan tâm, phân bổ kinh phí tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, rà soát, kiểm tra, phân loại người có công thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ giáo dân và tổ chức thực hiện chế độ chính sách ưu đãi người có công kịp thời đảm bảo theo quy định pháp luật.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách thường xuyên, hàng năm, ngành LĐ-TB&XH đã tổ chức điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà cho hàng nghìn NCC, cấp thẻ BHYT cho 100% NCC và thân nhân của họ. Đời sống của các đối tượng chính sách cơ bản ổn định, trên 99% số hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân nơi cư trú. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách tôn vinh, ưu đãi, chăm sóc NCC ngày càng được hoàn thiện. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công ngày được cải thiện.

Quan tâm đời sống tinh thần vật chất cho gia đình chính sách

Quan tâm đời sống tinh thần vật chất cho gia đình chính sách

Đến nay, hầu hết NCC và thân nhân, con em NCC đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở, 100% mẹ VNAH còn sống đã nhận được phụng dưỡng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc cho biết: “Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng và chế độ đối với người tham gia kháng chiến.Tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ chính sách nhằm nâng cao nhận thức và củng cố nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách cấp cơ sở. Vận động toàn dân thực hiện tốt phong trào chăm sóc gia đình và NCC; xây dựng Quỹ ĐƠĐN nhằm tăng cường nguồn lực xã hội hóa trong việc hỗ trợ, chăm sóc gia đình chính sách”.

“Tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, đồng hành của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp xây dựng Quỹ ĐƠĐN; rà soát, thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo đề án của Chính phủ giai đoạn 2021-2025 và các Quyết định của tỉnh về đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng và giúp đỡ NCC, phấn đấu 100% gia đình chính sách, NCC có mức sống cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tôn vinh, đề cao vai trò gương mẫu, tích cực, ý chí tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống của các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, NCC; nhân rộng các điển hình, các tấm gương thương binh “tàn nhưng không phế”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”… Để phong trào ĐƠĐN luôn là việc làm thường xuyên” – Giám đốc Nguyễn Trí Lạc nhấn mạnh. 

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh