THỨ NĂM, NGÀY 25 THÁNG 07 NĂM 2024 05:03

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tỉnh Quảng Trị còn 13,16%

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tỉnh Quảng Trị còn 13,16%

Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tỉnh Quảng Trị còn 13,16%

Theo đó, tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh Quảng Trị là 13,16%; tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo: 23.967 hộ, trong đó: số hộ nghèo là 14.040 hộ (tỷ lệ 7,71%), hộ cận nghèo là 9.927 hộ (tỷ lệ 5,45%).

Tỷ lệ nghèo đa chiều huyện nghèo Đakrông là 49,14%; trong đó: số hộ nghèo là 4.602 hộ (tỷ lệ 38,04%); số hộ cận nghèo là 1.343 hộ (tỷ lệ 11,11%).

Tỷ lệ nghèo đa chiều xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo: 9,61%; tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo: 409 hộ. Tỷ lệ nghèo đa chiều dân tộc thiểu số là 60,12%, tổng số hộ nghèo, cận nghèo DTTS: 13.203 hộ.

Tỷ lệ nghèo đa chiều, số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định nêu trên là cơ sở để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, làm căn cứ xác định tiêu chí nghèo đa chiều khi xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung ưu tiên hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo không có khả năng lao động, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội.

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh