CHỦ NHẬT, NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2024 11:21

Hà Tĩnh triển khai chính sách tín dụng cho học sinh, sinh viên khó khăn mua máy tính

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra văn bản số 1736/UBND-TH3 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi, phát triển KT-XH và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu: Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT, các đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đến người dân trên địa bàn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kịp thời thực hiện rà soát, xác nhận về đối tượng và điều kiện thụ hưởng chính sách quy định tại Điều 3 Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg.

UBND tỉnh giao Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng CSXH Việt Nam và các quy định có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn phòng giao dịch ngân hàng CSXH các huyện, thị xã và đơn vị liên quan triển khai cho vay đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính và thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định.

Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền, các đơn vị, địa phương gửi Ngân hàng CSXH tỉnh rà soát, tham mưu đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh