CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 02:08

Ngành LĐ-TB&XH Ninh Bình: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

 

Xác định công tác cải cách hành chính đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tập thể lãnh đạo Sở đã luôn quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trong năm 2023.

Công tác cải cách hành chính luôn được được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về CCHC.

Người dân đến đăng ký hồ sơ tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Ninh Bình

Người dân đến đăng ký hồ sơ tại Trung tâm phục vụ HCC tỉnh Ninh Bình

Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm Kế hoạch CCHC của Sở. Đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.

Công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, quán triệt thường xuyên thông qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức toàn cơ quan, Hội nghị chuyên đề của các phòng, đơn vị và Hội nghị giao ban cơ quan; đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan và trên trang thông tin điện tử của Sở để các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nắm bắt được và triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh; trên trang thông tin điện tử của ngành để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi tra cứu và áp dụng thực hiện TTHC. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được đăng tải công khai đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết, mang lại những hiệu quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Ngay từ đầu năm, Sở đã quán triệt, triển khai các nhiệm vụ CCHC trong hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đến cán bộ, công chức cơ quan Sở, Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, lãnh đạo phòng LĐ-TB&XH cấp huyện.

Ngoài ra tại các hội nghị giao ban hàng tháng Lãnh đạo Sở cũng đã quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số tới lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc theo từng lĩnh vực phụ trách, chưa thực hiện tổ chức hội nghị chuyên đề.Việc tổ chức đối thoại giải đáp, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đến nay đã tổ chức tọa đàm cho 300 lao động về chính sách, pháp luật - quan hệ Lao động, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp năm 2023.

Tổ chức tập huấn theo hướng dẫn Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam cho 100 người.

Chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính

Chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính

Đã tổ chức 08 lớp tập huấn theo Công văn 1124/SLĐTBXH-LĐVL ngày 25/08/2023 cho 480 lao động; 01 hội nghị theo văn bản 979/SLĐTBXH-LĐVL ngày 03/08/2023 Phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho 100 người, gồm: người lao động, người sử dụng lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác nhân sự, công đoàn, kế toán phụ trách tiền lương, bảo hiểm tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành cũng tổ chức công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị, đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH ngày 03/02/2023 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua Ngành LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình năm 2023; Ban hành văn bản số 190/SLĐTBXH-VP ngày 24/02/2023 đăng ký thi đua năm 2023 gửi Bộ LĐ-TB&XH; Ban hành văn bản số 1419/SLĐTBXH-VP ngày 25/10/2023 triển khai một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Ngay từ đầu tháng 7, sở đã ban kế hoạch số 48/KH-LĐTBXH về cải cách hành chính năm 2023, trong đó nêu cụ thể các nhiệm vụ, phân công các phòng chủ trì thực hiện theo hướng dẫn Sở Nội vụ tại văn bản số Công văn số 557/SNV-CCHC ngày 13/6/2022.

Đến nay, Sở đã triển khai thực hiện 24/24 nhiệm vụ được giao tương ứng 100% nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra. Thống kê, cập nhật các TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế chuẩn hóa theo Quyết định của Bộ LĐTBXH trình UBND tỉnh công bố áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Các TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính được công bố, công khai và cập nhật kịp thời. Duy trì thực hiện chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính ở cơ quan sở và 08 đơn vị trực thuộc. Xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2023 của Sở: Kế hoạch số 102/KH-SLĐTBXH ngày 26/12/2022 Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng Sở LĐ-TB&XH năm 2023. Áp dụng có hiệu quả phần mềm I-office trong quản lý văn bản tại cơ quan Sở.

Duy trì việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Duy trì, cải tiến, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Duy trì hoạt động Website của Sở. Duy trì Triển khai ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Theo Kế hoạch 198/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Sở LĐ– TB&XH nói riêng và các sở ngành nói chung được UBND tỉnh giao 11 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên trong năm.

Đến nay, Sở đã hoàn thành triển khai thực hiện 11/11 nhiệm vụ được giao, đúng thời gian quy đinh, không có nhiệm vụ quá hạn.Công tác tuyên truyền CCHC đặc biệt được chú trọng, trong năm 2023 đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vốn vay giải quyết việc làm từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính dưới nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền, quán triệt, triển khai tại các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, sinh hoạt chi bộ, phóng sự, trên trang thông tin điện tử, hội nghị tập huấn, in pa nô, băng zôn tuyên truyền ….. đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

Thực hiện tốt công tác niêm yết công khai 178 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên: Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và tại Trụ sở của Sở và trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tuyên truyền trên bảng điện tử của Sở và Pano treo tại Cơ quan với khẩu hiệu: “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính”.

100% nhiệm vụ được UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng nội dung, thời gian theo quy định. Trong năm 2023 Sở được giao chủ trì thực hiện 36 nhiệm vụ, Trong đó đã hoàn thành 33 nhiệm vụ đúng thời hạn quy định, còn lại 03 nhiệm vụ chưa đến hạn.

Đến nay, đã thực hiện số hóa 3.257 hồ sơ mới tiếp nhận. Tính lũy kế từ năm 2021 đến nay Sở đã thực hiện số hóa 52.131 hồ sơ. Trong đó: 50.215 hồ sơ người có công (từ năm 2021 đến nay tiếp nhận 4.493 hồ sơ ghép với hồ sơ gốc đã được số hoá); lĩnh vực Việc làm: 2.185 hồ sơ; lĩnh vực lao động tiền lương 158 hồ sơ; lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động: 143 hồ sơ; lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 39 hồ sơ; lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước: 01 hồ sơ; và 16.400 kết quả giải quyết TTHC. Hiện Sở đang rà soát số lượng kết quả giải quyết TTHC giai đoạn 1995-2015 đề nghị Sở TT&TT tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện số hóa trong năm 2023.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình Lâm Xuân Phương cho biết: “Năm 2024, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục thực hiện tốt các văn bản của Trung ương và của tỉnh, của Sở Nội vụ về nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện toàn diện trên 6 nội dung là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở các quy định của các bộ, ngành, Trung ương của tỉnh, tiếp tục rà soát, kiểm soát tham mưu với UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính”.

“Với mong muốn và quyết tâm tạo bước đột phá trong cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách TTHC, nhằm giảm phiền hà, tăng tính công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi cho người dân trong CC TTHC của ngành, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới xây dựng một nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Xác định được điều đó, lãnh đạo ngành đã luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với phương châm "lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu phục vụ". Mỗi cán bộ, nhân viên làm việc tại ngành đã tích cực rèn luyện tác phong, thực thi chế độ công vụ, có thái độ ứng xử đúng mực trong giao tiếp với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết TTHC, không gây khó khăn, phiền hà, hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định, qua đó tạo môi trường làm việc nền nếp, chuyên nghiệp. Khoa học, hiện đại, được hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình và có nhiều tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian cho nhiều người dân khi đến giải quyết TTHC tại ngành” – Giám đốc Lâm Xuân Phương nhấn mạnh.

THU HƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh