CHỦ NHẬT, NGÀY 23 THÁNG 06 NĂM 2024 02:56

Năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành một số đề án trình Bộ Chính trị

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Hoàn thành và trình Bộ Chính trị 02 đề án

Năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục bổ sung, hoàn thành và trình Bộ Chính trị 02 đề án, gồm: Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 để tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020”. Bộ Chính trị đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã chủ trì xây dựng và hoàn thành Đề án “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” trình Bộ Chính trị vào tháng 11/2023.

Chủ trì xây dựng và hoàn thành Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” trình Ban Bí thư. Sau khi xem xét nội dung đề án, Ban Bí thư đã thống nhất ban hành Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017.

Bên cạnh việc chủ trì xây dựng các đề án theo nhiệm vụ được giao, Ban đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thành một số đề án trình Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh

Nhìn chung, việc triển khai xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư được Ban Kinh tế Trung ương tập trung triển khai bảo đảm tiến độ và chất lượng, phương thức triển khai bài bản, huy động được trí tuệ, sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học và một số cơ sở nghiên cứu có uy tín trong quá trình xây dựng các Đề án…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, tiếp theo những kết quả nổi bật mà Ban Kinh tế Trung ương đã đạt được trong 2 năm đầu nhiệm kỳ khóa XIII, năm 2023 Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì, tham mưu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành 01 Nghị quyết, 01 Kết luận; tham mưu xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành 01 kết luận và hoàn thành một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời, trong năm 2023, nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là các Nghị quyết do Ban Kinh tế Trung ương  tham mưu, đề xuất như Nghị quyết về phát triển vùng;

Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết về đất đai; Nghị quyết về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Nghị quyết về phát triển bền vững đô thị... nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đề xuất, năm 2023 Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả tích cực.

Công tác nghiên cứu, xây dựng các báo cáo chuyên đề về các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề có diễn biến mới, phức tạp, phát sinh cần được kịp thời nhận diện và giải quyết... để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các mặt công tác trong năm 2023 của Ban Kinh tế Trung ương được triển khai đồng bộ, toàn diện.

414610519_1017542519341805_182767813442321526_n

Đặc biệt tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2023 và 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIII.  

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với trách nhiệm tham mưu chiến lược. Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì xây dựng 14 đề án, qua đó BCHTW đã ban hành 3 Nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành 7 Nghị quyết, 01 Kết luận, Ban Bí thư ban hành 01 Chỉ thị, 02 Kết luận.

Nhấn mạnh nhiều nghị quyết, kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành, theo bà Mai là những vấn đề tác động rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài những nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương còn nỗ lực chủ động nghiên cứu, tham mưu, triển khai một số vấn đề lớn thuộc phạm vi nhiệm vụ.

Đồng tình với các ý kiến và đề xuất về phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban Kinh tế Trung ương trong năm 2024, bà Trương Thị Mai đề nghị Ban Kinh tế Trung ương với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sự quyết tâm và những kết quả đã đạt được trong năm 2023 để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, cụ thể như:

414518090_3709790279256124_4245948008347892890_n

Một là, cần tập trung nâng cao chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về kinh tế - xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 cũng như những năm tiếp theo.

Hai là, Ban cần chủ động theo dõi, bám sát tình hình kinh tế - chính trị trong nước, quốc tế và dự báo kịp thời, phát hiện những vấn đề mới, có tính cấp bách, quan trọng để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong bối cảnh mới.

Ba là, quan tâm triển khai và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để đưa các nghị quyết của Đảng đi nhanh vào cuộc sống.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương sẽ nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các ý kiến góp ý của các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị để hoàn thiện kế hoạch công tác, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục tích cực, chủ động, quyết tâm, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao cũng như kế hoạch công tác năm 2024 đã đề ra, trong đó đặc biệt tập trung vào việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất và công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thanh Nhung

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh