THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:57

Huyện Ứng Hòa (Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới

Một góc nông thôn mới huyện Ứng Hòa

Một góc nông thôn mới huyện Ứng Hòa

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Ứng Hòa có 28 xã, 01 thị trấn. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,72%, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai được quan tâm chỉ đạo. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường.

Về kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến hết năm 2022 của huyện Ứng Hòa là 8.279.509 triệu đồng.

Trong đó: Ngân sách Trung ương 1.000 triệu đồng, chiếm 0,01%; Ngân sách Thành phố 4.489.474 triệu đồng, chiếm 52,87%;… trên địa bàn huyện Ứng Hòa không có tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, 28/28 xã trên địa bàn huyện đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, có 06/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (21,4%). 

MINH ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh