THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG 07 NĂM 2024 08:20

Đề xuất tiêu chí, điều kiện công nhận người có tài năng

Tiêu chí xác định người có tài năng

Dự thảo đề xuất, người có tài năng ngoài việc bảo đảm các yêu cầu theo quy định tại Điều 3 Nghị định này còn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Có năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, đề xuất được các sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá trong từng ngành, lĩnh vực;

b) Có lòng tự tin, có bản lĩnh, chính kiến rõ ràng, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung;

c) Có năng lực tập hợp, quy tụ và phát huy trí tuệ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức;

d) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong ít nhất 03 năm liên tục và đạt thành tích có tác động, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc đất nước.

2- Đối với công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

a) Thành thạo và nắm vững chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu các lĩnh vực khác có liên quan đến ngành, lĩnh vực đang công tác; có năng lực tham mưu, hoạch định chính sách và chiến lược của ngành, lĩnh vực, địa phương;

b) Chủ động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; có phương pháp làm việc khoa học;

c) Có năng lực làm việc độc lập, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ;

d) Luôn hoàn thành tốt hoặc xuất sắc nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao và có kết quả, thành tích tác động, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc đất nước.

3- Đối với các đối tượng được thu hút

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; có tinh thần yêu nước; có niềm tin, khát vọng nghề nghiệp và khát khao được cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; 

b) Có tư duy, năng lực sáng tạo vượt trội và tinh thần đổi mới; am hiểu sâu sắc chuyên môn; có khả năng tiếp thu, kế thừa, phát huy tinh hoa của dân tộc và nhân loại;

c) Tạo ra những sản phẩm vật chất hoặc tinh thần có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển, thay đổi diện mạo ngành, lĩnh vực, quốc gia, dân tộc, được tổ chức trong nước hoặc quốc tế công nhận.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Điều kiện xem xét, xác định người có tài năng

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí quy định tại Điều 3, Điều 7 Nghị định này và các điều kiện sau thì được đăng ký xem xét, xác định là người có tài năng:

a) Có thời gian công tác liên tục trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp từ 05 năm trở lên;

b) Được cơ quan có thẩm quyền phân loại đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục trong thời gian 03 năm gần nhất;

c) Đạt thành tích, công trạng theo yêu cầu của ngành, lĩnh vực, địa phương do người đứng đầu cơ quan quản lý quy định;

d) Được người đứng đầu cơ quan sử dụng xác nhận đạt tiêu chí người có tài năng và đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý xem xét, công nhận.

Đối với các đối tượng được thu hút:

a) Có thời gian làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo yêu cầu của ngành, lĩnh vực, địa phương từ 03 năm trở lên;

b) Đáp ứng điều kiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Có sản phẩm đề án, công trình nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn, được đánh giá đạt hiệu quả phù hợp theo yêu cầu của ngành, lĩnh vực, địa phương;

d) Được người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức xác nhận đạt tiêu chí người có tài năng và đề nghị người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, công nhận.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có quyền tiến cử, giới thiệu người đáp ứng yêu cầu, tiêu chí, điều kiện xác định người có tài năng với người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chịu trách nhiệm về việc tiến cử, giới thiệu của mình. 

Người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiến cử, giới thiệu các đối tượng được thu hút và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đáp ứng yêu cầu, tiêu chí, điều kiện xác định người có tài năng với người đứng đầu cơ quan quản lý để xem xét, lựa chọn, công nhận người có tài năng.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh