CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 06 NĂM 2024 09:37

Ninh Thuận

Huyện Thuận Bắc quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2023, huyện Thuận Bắc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết, Kết luận của Chính phủ và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá về nông nghiệp; du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông; thể chế và phát triển nguồn nhân lực. Tăng cường liên kết vùng, triển khai các chương trình hợp tác đã ký kết với các đơn vị, địa phương, nhất là hợp tác phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Nỗ lực giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng. Tập trung phát triển tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, đồng thời bảo đảm thủ tục thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng.

Phát triển kinh tế tư nhân thực sự là động lực của nền kinh tế, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng phát triển kinh tế tập thể. Xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh cao, triển khai đầy đủ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã ban hành. 

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp trong nước, tham gia sâu rộng hơn vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trung tâm huyện Thuận Bắc

Trung tâm huyện Thuận Bắc

Nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện hiệu quả tăng thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên tăng chi đầu tư phát triển, trong đó tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thúc đẩy liên kết vùng.

Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng những ngành, lĩnh vực có lợi thế, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển thị trường. Nâng cao hoạt động của các hợp tác xã. Giá trị sản xuất các ngành ước đạt 10.951 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1,8%, so với năm trước tăng 11%([1]). Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 17,33%, công nghiệp - xây dựng chiếm 72,87% và dịch vụ chiếm 9,8%. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 39 tỷ đồng/71 tỷ đồng, đạt 54,9% KH, so với năm trước giảm 34%.

Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 4.180/4.100 tỷ đồng, vượt kế hoạch 2%, so với năm trước tăng 18%.

Về kinh tế, các hợp tác xã tiếp tục triển khai phương án sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Trong năm đã hoàn tất thủ tục giải thể 01 HTX (HTX Dịch vụ nông nghiệp và Măng tây xanh Lợi Hải); hiện nay, toàn huyện có 06 HTX với 81 xã viên.

Tuy nhiên, các HTX hoạt động mang tính chất cầm chừng, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn (dự kiến đến 31/12/2023) ước đạt 39 tỷ đồng, đạt 54,9% KH, so với cùng kỳ năm trước giảm 34% (nếu không tính tiền sử dụng đất và các khoản huy động đóng góp thu ngân sách để cân đối chi thường xuyên đạt 37,2/41 tỷ đồng đạt 90,7% kế hoạch); trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.181 triệu đồng/30.000 triệu đồng, đạt 2,93% kế hoạch.

Huyện Thuận Bắc đã tiến hành thành lập Tổ công tác đôn đốc thu, chống thất thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện và đã tiến hành làm việc với các Doanh nghiệp còn nợ thuế để yêu cầu các doanh nghiệp có kế hoạch nộp các khoản thuế còn nợ trong quý IV/2023.

Huyện chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nhất là công tác truyền thông chính sách đến người dân và doanh nghiệp, chú trọng thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm quý từ thực tiễn để phát huy, nhân rộng; kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề “nóng”, bức xúc xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận;

Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đã đề ra trong năm 2024

TẤN LỢI

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh